Indretning

Projektering - Myndighedsbehandling

Velkommen til Arkitekten


Vi er Brigitta og Jesper Henriksen, et arkitekt ægtepar som er indretningsarkitekter og bygningsarkitekt MAA med 20 års erfaring. Med udgangspunkt fra vores arkitektfirma i Strib ved Lillebælt skaber vi løsninger og rådgivning inden for byggeri og indretningsopgaver.


Projektering og myndighedsbehandling er essentielle skridt i ethvert byggeprojekt, og vi som arkitekter sikrer, at alt forløber efter de nødvendige retningslinjer og regulativer. Når vi begynder et byggeprojekt, er den første fase udarbejdelsen af tekniske tegninger, som er nødvendige for at indhente den krævede byggetilladelse fra myndighederne. Dette kaldes et forprojekt eller myndighedssæt.


Inden vi tegner dette, har vi undersøgt, om projektet overholder flere ting. Det gør vi allerede i den forudgående skitsefase. Her er der taget højde for, om projektet overholder bebyggelsesprocenten, højde, det skrå højdegrænseplan, afstand til skel mv. samt at projektet i henhold til et evt. lokal- og/eller kommuneplan. I nogle situationer kan der også være tinglyste servitutter, som skal overholdes.


I tilfælde af, at din bygning er bevaringsværdig eller fredet, har vi forud for tegnearbejde dialog med den pågældende kommunes Planafdeling, som skal godkende projektet inden en efterfølgende byggesagsbehandling. En grund kan enten ligge i byzone eller i landzone. Er det landzone, er der særlige regler du skal orienteres om af os.


Alt dette forarbejde udfører vi for at sikre at projektet reelt kan udføres.


              Arkitekten 


              Arkitekten 


Projektering -

myndighedsbehandling


Forprojekt. Disse tekniske tegninger er en mere begrænset version af den fulde projektering, men stadigvæk afgørende for at sikre, at byggeriet opfylder alle krav og standarder. Ved at få byggetilladelsen på plads tidligt i processen undgår vi forsinkelser og potentielle omkostninger forbundet med at skulle rette fejl senere i projektet.


Hovedprojekt. Efter at have sikret byggetilladelsen begynder vi på den egentlige projektering, også kaldet hovedprojektet. Dette omfatter detaljerede tegninger og ofte en omfattende materiale mappe, som er en oversigt for dig. I materiale mappen kan du se alle de materialer, der er valgt til projektet, samt 3D-illustrationer, der giver dig en visuel forståelse af, hvordan det færdige resultat vil se ud. Hovedprojektets tegninger og materiale mappen, er også vigtige for de håndværkere, vi inviterer til at give priser på projektet, da de præcist kan se, hvilke specifikke produkter og materialer projektet indeholder - dette er også fuldstændig afgørende når man skal sammenligne priser fra de typisk tre indbudte entreprenører.


Vi lægger stor vægt på at skabe et hovedprojekt, der opfylder vores høje standarder for kvalitet. Vores 20 års erfaring som arkitekter sikrer, at alle aspekter af projektet er tegnet og beskrevet sådan, at de kan læses og forstås af håndværkerne, som skal udføre byggeriet. Et hoved-projekt indeholder typisk tegninger af situationsplan inkl. tegninger udført af en landinspektør, fundamentsplan, kloakplan, planer, facader, snit, vindues oversigt, princip for tagkonstruktion, lysplan og detaljetegninger. Derudover sørger vi for, at samarbejde med ingeniører, som beregner alle bærende konstruktioner og få tegninger fra dem, som indgår i det samlede materiale.


Projektering - myndighedsbehandling


BBR. Udover projektering og byggetilladelse kan der også være behov for at få eksisterende strukturer godkendt eller registreret i BBR-

registreret (Bygnings- og Boligregistret). Dette kan være relevant, hvis du foretager ændringer eller udvidelser på en eksisterende ejendom. Som en del af vores ydelser kan vi også hjælpe med denne proces, så du kan være sikker på, at alt er i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. Vores mål er at gøre hele processen så problemfri som muligt for dig.

Vi har stor erfaring med myndighedsbehandling og har et godt kendskab til alle de relevante love og bestemmelser, der gælder for byggeri.


Myndighedsbehandling inden for byggeri spiller en central rolle i et byggeprojekt, fordi det er afgørende, at få en byggetilladelse, inden noget udføres på din grund. Der er nogle undtagelser f.eks. må du bygge samlet 50 m2 sekundære bygninger uden byggetilladelse,hvis bygningsreglementet, herunder byggeretten og anden lovgivning er overholdt. I en del ombygninger er det heller ikke nødvendigt med myndighedsbehandling. Såfremt du ændrer meget på huset eller f.eks. ændrer flugtveje, skal du forvente, at der skal søges byggetilladelse og udføres myndighedsbehandling. Vi gør meget ud af at kommunikere og samarbejde med myndighederne og vores mangeårige erfaring gør, at vi får en succesfuld myndighedsbehandling i langt de fleste sager. Klare retningslinjer, hurtig respons på spørgsmål og koordinering mellem involverede parter hjælper med at undgå misforståelser og forsinkelser.

Relaterede søgninger